Nicea-konstantinápolyi Hitvallás

2020.12.20

Kedves Testvérek!


Az egyházi előírásoknak megfelelően és a karácsonyi liturgia mélyülésének érdekében most karácsonykor és az elkövetkezendő miséken a Nicea-konstantinápolyi Hitvallást (ún. hosszú hiszekegy) fogjuk imádkozni, amelynek szövegét alább találhatják:

HISZEK AZ EGY ISTENBEN,

mindenható Atyában,

mennynek és földnek, minden láthatónak

és láthatatlannak Teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,

Isten egyszülött Fiában,

aki az Atyától született az idő kezdete előtt.

Isten az Istentől, világosság a világosságtól,

valóságos Isten a valóságos Istentől.

Született, de nem teremtmény,

az Atyával egylényegű és minden általa lett.

Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért,

leszállott a mennyből.

Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett.

Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,

kínhalált szenvedett és eltemették.

Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,

fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,

de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat

és országának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,

aki az Atyától és a Fiútól származik,

akit éppúgy imádunk és dicsőítünk

mint az Atyát és a Fiút,

Ő szólt a próféták szavával.

Hiszek az egy, szent, katolikus

és apostoli Anyaszentegyházban.

Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.

Várom a holtak föltámadását

és az eljövendő örök életet. Ámen. 


A szentmisében a Nicea-konstantinápolyi Hitvallást (Credo-t) imádkozzuk. A Szentháromságról és Krisztus isten-emberi természetéről szóló tanítás hitünk és keresztény életünk alapja. Minden torzítás, ami e tekintetben a századok folyamán jelentkezett, következményeiben az egész hitrendszert, az erkölcsi és szertartási életet is fenyegette. Ezért az Egyház különös gonddal lépett föl minden ilyen tévedéssel szemben, s újból és újból kifejtette az igaz hitet. Az Apostoli Hitvallást a niceai (325) és konstantinápolyi (381) zsinatokon bővitették ki az ősi hit részletesebb kifejtésével. Ne tekintsük e szöveget fölösleges teológiai részletezésnek. Inkább hatoljunk be a szöveg segítségével még jobban Isten titkaiba. Váljék ajkunkon imádássá, s egyben hálaadássá, amiért Isten önmaga é1etét az Egyházon keresztül föltárta nekünk.

forrás: regi.katolikus.hu