Szentségek

  1. Keresztség
  2. Bérmálás
  3. Eucharisztia
  4. Bűnbánat szentsége
  5. Betegek kenete
  6. Egyházi rend
  7. Házasság

Keresztség

Az első és legfontosabb szentség, mely megnyitja az utat a többi szentségek felé, általa az ember megszabadul a bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz.

Bővebben:  Keresztség - Katolikus Lexikon

Bérmálás

A Szentlélek közlésének szentsége, mely a keresztségben kapott újjászületést, a megváltás misztériumába való beavatást elevenné, hatékonnyá teszi. A hét szentség közül a második, csak egyszer szolgáltatható ki. Az élők szentsége. Felvétele az üdvösség elnyeréséhez nem feltétlenül szükséges, de aki hanyagságból mulasztja el, súlyos bűnt követ el. A prot-oknál a →konfirmáció nem szentség.

Bővebben:  Bérmálás - Katolikus Lexikon

Eucharisztia

Az Úr e parancsát teljesítjük, amikor az ő áldozatának emlékezetét ünnepeljük. Ezt cselekedvén azt ajánljuk föl az Atyának, amit Ő maga ajándékozott nekünk: teremtésének ajándékait, a kenyeret és a bort, melyek Krisztus szavaira és a Szentlélek erejéből Krisztus testévé és vérévé válnak: így Krisztus valóságosan és titokzatos módon jelenvalóvá válik.

Bővebben: Eucharisztia - Katolikus Lexikon

Bűnbánat szentsége

Jézus Krisztus által rendelt szentség a keresztség után elkövetett bűnök eltörlésére. - Krisztus ui. a megváltásban kinyilvánította Isten atyai irgalmát, s egyben engedelmességével, áldozatával engesztelést nyújtott a világ bűneiért, azért joga volt megbocsátani a bűnöket, s meg is határozhatta az ember számára a megbocsátás föltételeit. A megváltás kegyelmeinek hordozójává az Egyházat tette, s így a bűnbocsánatnak is az Egyhá az eszközlője. Az ember az Egyhá révén először akkor kapja meg a bűnök bocsánatát, amikor a keresztségben megigazul. Későbbi bűneitől a bűnbánat szentségében szabadulhat meg.

Bővebben: Bűnbánat szentsége - Katolikus Lexikon

Betegek kenete

A betegek szentsége, a hetedik a hét szentség közül. - Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá teszi arra, hogy →betegségét erős lélekkel viselje, sőt, küzdjön egészségéért, ha az szolgál üdvösségére, ill. kérje és elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. Az élők szentsége és a →holtak szentsége egyszerre.

Bővebben: Betegek kenete - Katolikus Lexikon

Egyházi rend

Az Úr Krisztus által alapított hét szentség egyike, mely által isteni rendelés folytán egyesek eltörölhetetlen jegyet kapnak, és ezzel szent szolgálatra rendelt személyekké (sacri ministri) válnak; vagyis olyanokká, akik arra vannak szentelve és rendelve, hogy fokozatuknak megfelelően Krisztusnak, a főnek személyében teljesítsék a tanítói, megszentelői és kormányzói föladatot, s így pásztor módjára gondoskodjanak Isten népéről. Három fokozata van: diakónus, pap, püspök

Bővebben: Egyházi rend - Katolikus Lexikon

Házasság

Egy férfi és egy nő egész életre szóló, szabad akarattal vállalt szövetsége, mely természete szerint a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul.

Bővebben: Házasság - Katolikus Lexikon